انتقال به دانشگاه های پزشکی داخل برای ورودی ۲۰۱۹ به بعد ممنوع شد

انتقال به دانشگاه های پزشکی داخل برای ورودی ۲۰۱۹ به بعد ممنوع شد

  زمان مطالعه  ۱ دقیقه

وزارت بهداشت موضوع ممنوعیت انتقال به دانشگاه های علوم پزشکی داخل اعم از دولتی و غیر دولتی جهت ورودی های سال ۲۰۱۹ به بعد را اعلام کرد.

  دانشگاهی   نجفی     ۳ سال پیش

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت موضوع ممنوعیت انتقال به دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور جهت ورودی های سال ۲۰۱۹ به بعد را برای متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور اعلام کرد.

بر اساس اعلام مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، بر اساس تصمیمات متخذه در جلسه ۷ شهریور ۹۷ شورایعالی برنامه ریزی، جهت دانشجویانی که از ابتدای سال ۲۰۱۹ (دی ماه ۱۳۹۷) در خارج از کشور شروع به تحصیل در یکی از رشته های علوم پزشکی کنند، انتقال از دانشگاه های خارج از کشور به دانشگاه های علوم پزشکی داخل اعم از دولتی و غیر دولتی ممنوع است.

متقاضیان تحصیل در خارج از کشور در صورت تحصیل در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت بدیهی است مدارک تحصیلی این دسته از دانشجویان پس از فراغت از تحصیل در خارج از کشور بر اساس مصوبات شورایعالی ارزشیابی کماکان قابل بررسی و ارزشیابی خواهد باشد.

   پربازدید ترین