نحوه نوشتن منابع مقالات انگلیسی

نحوه نوشتن منابع مقالات انگلیسی

  زمان مطالعه  ۴ دقیقه

هر مجله ترتیب و شکل خاصی برای آوردن منابع و مآخذ در مقالات خود دارد و قبل از تنظیم و ارسال مقالات به هر مجله باید قوانین نگارشی آن مجله را مطالعه کنیم.

  مقاله نویسی   نجفی     ۱۲ ماه پیش

امروزه بسیاری از دانشجویان اقدام به نوشتن مقاله می کنند. اما مقاله نوشتن دارای قوانین خاص خود می باشد و برای یک مقاله علمی باید ساختار مشخصی داشته باشد. این ساختار شامل نام مقاله، نام نویسندگان، چکیده، مقدمه، روش تحقیق، بحث و نتیجه گیری و در نهایت منابع و مراجع می باشد و هر کدام از این بخش ها باید به شیوه خاصی تنظیم و نوشته شوند. اما در این بین منابع و مآخذ از اهمیت بالایی برخوردار می باشد زیرا تا حدودی تایید کننده علمی بودن متن مقاله می باشد.به دلیل اهمیت این موضوع برای دانشجویان و نوشتن یک مقاله علمی خوب مرکز طلای کاغذی در این مقاله، نحوه نوشتن منابع مقالات انگلیسی را به شما توضیح دهد.

هر مجله ترتیب و شکل خاصی برای آوردن منابع و مآخذ در مقالات خود دارد و قبل از تنظیم و ارسال مقالات به هر مجله باید قوانین نگارشی آن مجله را مطالعه کنیم و بر اساس آن بخش های مقاله را تنظیم کنیم. در این قسمت به صورت عمومی و روشی که در اکثر مجلات انگلیسی رایج می باشد، نحوه نوشتن منابع مقالات انگلیسی را توضیح می دهیم.

نحوه نوشتن منابع - کتاب:

برای نوشتن کتاب هایی که به عنوان مرجع استفاده می شود باید اطلاعات کتابشناسی آن ها را به شیوه زیر بیاوریم:

نام و نام خانوادگي نویسندگان (نام نویسندگان به ترتیب آمده و ابتدا نام خانوادگی آورده می شود و با یک فاصله حروف اول نام آن ها نوشته می شود. بین دو نویسنده نیز کاما می آید) ـ سال انتشار (این مورد داخل پرانتز آورده می شود ) ـ نقطه ـ عنوان كتاب ـ كاما ـ شماره جلد ـ كاما ـ شماره چاپ ـ نقطه ـ اسم ناشر ـ كاما ـ محل نشر ـ كاما ـ شماره صفحه ـ نقطه

نمونه برای مورد بالا:

Colson JH, Armour WJ (1989). Sports Injuries and Their Treatment, 2nd ed. London,85-111

اگر در داخل متن فقط به یک فصل از یک کتاب رفرنس داده اید منبع به صورت زیر ارجاع داده می شود:

نام و نام خانوادگي نویسندگان فصل(نام نویسندگان به ترتیب آمده و ابتدا نام خانوادگی آورده می شود و با یک فاصله حروف اول نام آن ها نوشته می شود. بین دو نویسنده نیز کاما می آید)ـ سال انتشار (این مورد داخل پرانتز آورده می شود ) ـ نقطه ـ عنوان فصل ـ نقطه ـ كلمه In" " ـ دو نقطه ـ نام خانوادگي نویسندگان كتاب ـ فاصله ـ حرف اول نام كوچك مؤلف كتاب ـ دو نقطه ـ عنوان كتاب ـ كاما ـ شماره جلد ـ كاما ـ شماره چاپ ـ نقطه ـ اسم ناشر ـ كاما ـ محل نشر ـ كاما ـ شماره صفحه ـ نقطه

نمونه برای مورد بالا:

Weinstein L, Swartz MN (1974). Pathologic Properties of Iinvading Microorganisms. In: Sodeman WA: Pathologic Physiology: Mechanisms of Disease, Saunders, Philadelphia,468-72.

نحوه نوشتن منابع - مقالات:

برای نوشتن مقالاتی که به عنوان مرجع استفاده می شود باید اطلاعات کتابشناسی آن ها را به شیوه زیر بیاوریم:

نام و نام خانوادگي نویسندگان (نام نویسندگان به ترتیب آمده و ابتدا نام خانوادگی آورده می شود و با یک فاصله حروف اول نام آن ها نوشته می شود. بین دو نویسنده نیز کاما می آید) ـ سال انتشار (این مورد داخل پرانتز آورده می شود ) ـ نقطه ـ عنوان مقاله ـ نقطه ـ نام مجله ـ كاما ـ شماره جلد ـ شماره مجله ( داخل پرانتز ) ـ كاما ـ شماره صفحه ـ نقطه

نمونه برای مورد بالا:

Goate AM, Hayness AR, Owen MJ, Farall M, Lai LY. (1989). Predisposing Locus for Alzheimers Disease on Chromosme 21. Lancet, 11(2), 335-7.

نکته ای که باید یادآور شویم این است که اگر تعداد نویسندگان از 6 نفر بیشتر باشد، نویسنده اول را می نویسیم وبعد از آن عبارت et al را می آوریم. اگر مقاله پذیرفته شده ولی هنوز چاپ نشده است می توانیم به جای شماره صفحه عبارت In press را بیاوریم.

نحوه نوشتن منابع – وب سایت :

در مورد وب سایت ها اگر کل وب سایت مورد استفاده قرار گرفته است نیازی به آوردن آن در قسمت منابع و مراجع نیست وباید در متن، آدرس وب سایت قید شود. به نمونه زیر توجه کنید:

Douglass (http: // douglass. Speech. News.edu/) is a well organized site for locating American speeches.

نحوه نوشتن منابع – پایان نامه :

برای نوشتن پایان نامه هایی که به عنوان مرجع استفاده می شود باید اطلاعات کتابشناسی آن ها را به شیوه زیر بیاوریم:

نام و نام خانوادگي نویسندگان (نام نویسندگان به ترتیب آمده و ابتدا نام خانوادگی آورده می شود و با یک فاصله حروف اول نام آن ها نوشته می شود. بین دو نویسنده نیز کاما می آید) ـ سال انتشار (این مورد داخل پرانتز آورده می شود ) ـ نقطه ـ عنوان تز ( با حروف ايتاليك ) ـ نقطه ـ مقطع تز ـ كاما - دانشگاه مربوطه ـ نقطه 

نمونه برای مورد فوق:

Astor G. (1997). Structural Studies of the Congenital Epilepsies. PhD Dissertation, University of Chicago.

نحوه نوشتن منابع مقالات انگلیسی:

امروزه بسیاری از دانشجویان اقدام به نوشتن مقاله می کنند. اما مقاله نوشتن دارای قوانینی خاص خود می باشد و برای یک مقاله علمی باید ساختار مشخصی داشته باشد. این ساختار شامل نام مقاله، نام نویسندگان، چکیده، مقدمه، روش تحقیق، بحث و نتیجه گیری و در نهایت منابع و مراجع می باشد و هر کدام از این بخش ها باید به شیوه خاصی تنظیم و نوشته شوند. به دلیل اهمیت این موضوع برای دانشجویان و نوشتن یک مقاله علمی خوب مرکز طلای کاغذی در این مقاله، نحوه نوشتن منابع مقالات انگلیسی را به شما توضیح دهد.

نحوه نوشتن منابع مقالات انگلیسی به چه صورت می باشد.

باید یادآور شویم که هر مجله ترتیب و شکل خاصی برای اوردن منابع و مآخذ در مقالات خود دارد و قبل از تنظیم و ارسال مقالات به هر مجله باید قوانین نگارشی آن مجله مطالعه کنیم و بر اساس آن بخش های مقاله را تنظیم کنیم. در این قسمت به صورت عمومی و روشی که در اکثر مجلات انگلیسی رایج می باشد، نحوه نوشتن منابع مقالات انگلیسی را توضیح می دهیم.

   پربازدید ترین